Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu


Nusipirkę netinkamos kokybės prekę, Jūs turite teisę grąžinti prekę per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

 

Pagal nuo 2022-01-01 galiojančio Civilinio kodekso redakciją, vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.3641 straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant: 1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų; 2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; 3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu: 1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti; 2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę; 3) prekės trūkumas yra esminis; 4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 8 dalimi, vartotojas, siekdamas įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos. Pareiga įrodyti, kad vartotojas praleido šį terminą, tenka pardavėjui. Vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį:

1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui ;

2) pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą.

Papildomai pastebime, kad teisės aktai nenumato vartotojui pareigos kreipiantis dėl galimai netinkamos kokybės prekės išsaugoti prekės originalią tvarkingą pakuotę ir ją pateikti pardavėjui. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

 
 

Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Vartotojui turi būti pateikiama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties. Vartotojui pasinaudojus teise grąžinti nuotoliniu būdu įsigytą lūkesčių netenkinusią prekę, pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Minėto straipsnio 6 dalyje numatyta, kad  vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.

Grąžinama prekė privalo būti pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, nenaudota, nepažeista originali pakuotė. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje buvo pristatyta. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, pažeista originali pakuotė, netvarkinga ir netinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už grąžinamą prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šių taisyklių, pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami per 2-7 darbo dienas nuo prekių pristatymo pardavėjui dienos.


Informuojame, kad vadovaujantis Civiliniu kodeksu, pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą): vartotojams ši nuostata įtvirtinta Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalyje, kitiems asmenims (tarp jų ir juridiniams) – Civilinio kodekso 6.317 straipsnio 2 dalyje. Civilinis kodeksas nustato dviejų rūšių daiktų garantiją – garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Taigi, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos. Atsižvelgus į tai, prašome Elektroninėje parduotuvėje skelbiamą informaciją papildyti apie garantiją pagal įstatymą.


Informuojame, kad Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant pirkėjui arba perleidžiant pirkėjui jų valdymą. To paties straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jeigu pardavėjas neįvykdė savo pareigos pristatyti daiktus per sutartyje ar šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, pirkėjas pateikia reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes.

Vartotojas turi būti ne tik informuotas apie prekės pristatymo termino pakeitimus, bet ir gautas jo sutikimas dėl tokio esminio sutarties pakeitimo. Jei vartotojas nesutinka laukti, jis turi teisę nutraukti sutartį ir atgauti (kiek įmanoma greičiau) sumokėtus pinigus.